PARTNERZY

MEDIA CREATIVA

"Media Creativa - MC2020 to wynik ponad 20 lat doświadczeń, wyzwań i doświadczeń zdobytych przez interdyscyplinarną grupę profesjonalistów, których łączy wspólna pasja: innowacyjność edukacyjna.

MC2020 działa, aby powiększyć wartość przestrzeni edukacyjnej, prowadzić badania, projektować i rozwijać różnorodną ofertę szkoleniową, inspirowaną innowacyjnymi metodami i podejściem pedagogicznym, takim jak storytelling (w tym cyfrowe storytelling), szkolenia oparte na rozwiązywaniu problemów, grywalizację, naukę poprzez gry, itp. Kładzie nacisk na wykorzystanie pełnego potencjału oferowanego przez nowe technologie, korzysta z aplikacji, gier, serwisów internetowych, webinariów, mobilnego uczenia się ...

Jakość pracy opiera się na gruntowej znajomości rzeczywistości i słuchaniu potrzeb użytkowników końcowych. Przygotowujemy badania, analizujemy potrzeby szkoleniowe, projektujemy i oferujemy kursy w naszym kampusie (campus-creativa.com), organizujemy warsztaty i konferencje, zawsze mając na uwadze indywidualne podejście do odbiorców działań.

www.mediacreativa.eu

MIS FOUNDATION

Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

Działania Fundacji są ukierunkowane na: przekazywanie wiedzy fachowej między specjalistami, organizacjami reprezentującymi sektor publiczny, prywatny i społeczny; promowanie współpracy międzysektorowej; doskonalenie i rozwijanie umiejętności i kompetencji osób i organizacji; promowanie przedsiębiorczości i innowacji; wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych; promowanie wymiany doświadczeń.

Fundacja działa w następujących dziedzinach: szkolenia, usługi konsultingowe i doradcze; krajowe i międzynarodowe projekty; badania.

www.fundacjamis.org.pl

DROSOSTALIDA

Przedsiębiorstwo społeczne Drosostalida ma na celu promowanie integracji w życiu gospodarczym i społecznym oraz integrację społeczną osób należących do grup szczególnie wrażliwych, głównie poprzez promwoanie ich zatrudnienia.

Cel i aktywność Stowarzyszenia regulują następujące zasady:

  1. promocja interesu społecznego poprzez wytwarzanie dóbr i usług o charakterze kolektywnym i społecznym,
  2. pierwszeństwo jednostki i pracy ponad kapitałem,
  3. wykorzystanie zysków dla wzrost zatrudnienia i rozwoju biznesu oraz
  4. promocja zrównoważonego rozwoju.

Główne działania Drosostalida to:

  • Planowanie, organizowanie i wdrażanie programów szkoleniowych (uczenie się przez całe życie) oraz seminariów szkoleniowych z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych dla nieformalnego i formalnego uczenia się.
  • Świadczenie usług doradczych i profesjonalnego doradztwa na rzecz kształtowania ducha przedsiębiorczości.
  • Rozwijanie i uczestnictwo w krajowych i europejskich sieciach konsorcjów realizujących działania zgodne z celami Drosostalida.
  • Informowanie i podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa (organizowanie warsztatów, konferencji, akcji promocyjnych itp.).

Największym atutem Drosostalida jest czynnik ludzki. Mówiąc dokładniej, dysponujemy ambitnym zespołem ekspertów, dla których priorytetem jest rozwój niezależnego życia dla grup szczególnie wrażliwych, edukacja / kształcenie i wspieranie szans na zatrudnienie, wsparcie społeczne i zapoznanie się z ICT.

www.drosostalida.org

SPEKTRUM

Centrum Edukacyjne Spektrum powstało w 1996 roku z inicjatywy Fundacji na rzecz Społeczeństwa Otwartego. Ta organizacja pozarządowa, która od 1998 r. posiadała odrębną osobowość prawną, stała się samowystarczalną organizacją pozarządową w 2001 r., i zmieniła nazwę na Centrum Edukacyjne Spektrum w 2016 r. Misją Centrum jest oferowanie różnych form edukacji dla proaktywnych, wspólnych i odnoszących sukcesy społeczności. Jako samowystarczalna, dynamiczna organizacja otwarta na współpracę, naszym celem jest wspieranie lokalnych instytucji edukacyjnych w łączeniu się z europejskimi sieciami i uczestnictwie w ponadnarodowej wymianie najlepszych praktyk.

www.sec.ro